Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Health & Co B.V. Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 83559418 en adres Rhijnvis Feithstraat 1 te Amsterdam.

Btw-identificatienummer: NL862916549B01

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Health & Co B.V. en een cliënt, tenzij Health & Co B.V. en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

• Health & Co B.V. hoofdkantoor gevestigd aan Rhijnvis Feithstraat 1, 1054 TT Amsterdam. Praktijk houdende bij Verantwoord Bewegen – Eendrachtstraat 3 te Wormer.

• Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een dienst heeft afgenomen bij Health & Co B.V.

• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Health & Co B.V. en de cliënt.

1) Tot stand komen overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Health & Co B.V. en de cliënt komt tot stand door middel van:

a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Health & Co B.V. voor een van de programma’s.

2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Health & Co B.V. worden overgedragen.

3. Een cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Health & Co B.V. mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag van aanmelding. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Health & Co B.V. gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Health & Co B.V., kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt een annuleringstermijn van 24 uur voor toekomstige afspraken.

5. Health & Co B.V. gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn, of bij toestemming van een ouder. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Health & Co B.V. heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar en er geen toestemming is van een ouder.

6. Health & Co B.V. verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Health & Co B.V. de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie

b. Debiteurenadministratie

c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

d. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma

e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Health & Co B.V..

8. Health & Co B.V. mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1, 3 of 6 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Health & Co B.V. de aanmelding heeft ontvangen.

4. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Health & Co B.V. biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van 1 maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking vooruit via per rekening of elektronisch via overboeking.

6. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen op de rekening van Health & Co B.V. te zijn binnengekomen. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

8. Health & Co B.V. is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Health & Co B.V. levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op de vier pijlers: voeding, bewegen, stress en ontspanning.

2. De door Health & Co B.V. te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat de diensten van Health & Co B.V. deels online geleverd worden, kan Health & Co B.V. niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. Health & Co B.V. zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op info@healthenco.nl. Na de melding zal Health & Co B.V. de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van zijn of haar huisarts alvorens te beginnen met Health & Co B.V.

7. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

10. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Health & Co B.V. geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Health & Co B.V. en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

12. De cliënt gaat akkoord dat Health & Co B.V. alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Health & Co B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Health & Co B.V. te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Health & Co B.V..

4) Risico en aansprakelijkheid

1. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Health & Co B.V. geleverde diensten.

3. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

4. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Health & Co B.V..

5. Health & Co B.V. is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. Health & Co B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Health & Co B.V. geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Health & Co B.V. zou liggen, is de aansprakelijkheid van Health & Co B.V. beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Health & Co B.V.. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Health & Co B.V. geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Health & Co B.V. beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Health & Co aan de cliënt in rekening is gebracht.

8. Het zich bevinden in een van de Health & Co B.V. praktijken is geheel voor eigen risico van de cliënt.

9. Zowel Health & Co B.V. als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

10. Zowel Health & Co B.V., als al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.

11. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Health & Co B.V. indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

5) Beëindigen

1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractsduur.

2. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen.

3.Health & Co B.V. behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt in de praktijk, op aangeven van een Health & Co B.V. medewerker de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts

b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

c. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

d. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

6) Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Health & Co B.V. en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Health & Co B.V. verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Health & Co B.V. te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Health & Co B.V. op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door Health & Co B.V. geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Health & Co B.V. worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen Health & Co B.V. en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Health & Co B.V. wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Health & Co B.V. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met Health & Co B.V. is overeengekomen .

7) Communicatie

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Health & Co B.V. zoals  herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. De cliënt gaat ermee akkoord dat Health & Co B.V. de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

8) Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Health & Co B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Health & Co B.V. en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. Health & Co B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.